Endless ATS RDS2

294,300₮

Үлдэгдэл:

Endless ATS RDS2
Автомат Сэлгэн Залгагч

Ажиллах нөхцөл
- Орчны температур: -5С ~+40C, 24 цагаар ажиллах дундаж температур +35С
- Орчны чийгшэл: +40С -д максимум 50% байна. Өндөр чийгшэлтэй тохиолдолд орчны температур +25С эхгүй байна.


тоо хэмжээ:
+ -