Endless ATS RDQ3NMB-4P 63А-630А

778,000₮

Үлдэгдэл:

RDQ3NMB-125/225/4P 63A-630А
СВ ангилалын Автомат Сэлгэн Залгагч

Ажиллах нөхцөл:
- Орчны температур: -5С ~+40C, 24 цагаар ажиллах дундаж температур +35С
- Орчны чийгшэл: +40С -д максимум 50% байна. Өндөр чийгшэлтэй тохиолдолд орчны температур +25С эхгүй байна.


тоо хэмжээ:
+ -

//