Endless ATS RDQ3NMB-225/4P-63A

733,200₮

Үлдэгдэл:

RDQ3NMB-225/4P-63A
СВ ангилалын Автомат Сэлгэн Залгагч

Ажиллах нөхцөл:
- Орчны температур: -5С ~+40C, 24 цагаар ажиллах дундаж температур +35С
- Орчны чийгшэл: +40С -д максимум 50% байна. Өндөр чийгшэлтэй тохиолдолд орчны температур +25С эхгүй байна.


тоо хэмжээ:
+ -

//