IEK хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэл - НПО

39,750₮

Үлдэгдэл:

Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлгийг орон сууцны болон нийтийн барилга байгууламж (коридор, үүдний танхим, нийтийн зориулалттай өрөө гэх мэт) доторх гэрэлтүүлэгт зориулагдсан.

Гэрэлтүүлэгчид нь хэт улаан туяаны хөдөлгөөн мэдрэгчтэй байдаг. Мэдрэгч нь мэдрэгчийг илрүүлэх бүсэд хөдлөх объект байгаа эсэх, гэрэлтүүлгийн түвшин зэргээс шалтгаалан урьдчилан тогтоосон хугацааны интервалаар автоматаар асаадаг.

ГОСТ R IEC 60598-1-2003, ГОСТ R 51324.2.1-т нийцүүлэх.

Суурилуулах арга - хана таазнаас бэхлэх зориулалтай.

       Нэр төрөл

    Хүчин чадал

       Хэлбэр

  НПО 3234 Д

        25Вт

       Дугуй

  НПО 3236 Д

        25Вт

       Дугуй


тоо хэмжээ:
+ -

//