IEK Хуваарилах самбар ЩРН /ИЛ СУУХ

Total QTY: 3994 Item QTY:

ЩРн / IP54 / нь төрлийн самбаруудыг орон сууц ,олон нийтийн барилгын гэрэлтүүлэг болон удирдлагын самбарт түлхүү ашигладаг. 12-48 групптэйгээр үйлдвэрлэгддэг.


тоо хэмжээ:
+ -