IEK Хуваарилах самбар ЩРН /ИЛ СУУХ

81,700₮

Үлдэгдэл:

ЩРн / IP54 / нь төрлийн самбаруудыг орон сууц ,олон нийтийн барилгын гэрэлтүүлэг болон удирдлагын самбарт түлхүү ашигладаг. 12-48 групптэйгээр үйлдвэрлэгддэг.


тоо хэмжээ:
+ -