IEK Хуваарилах самбар ЩРн /ил суух

82,400₮

Үлдэгдэл:

ЩРн нь төрлийн самбаруудыг орон сууц ,олон нийтийн барилгын гэрэлтүүлэг болон удирдлагын самбарт түлхүү ашигладаг. 12-72 групптэйгээр үйлдвэрлэгддэг.

Нэр төрөл

Өндөр mm

Өргөн mm

Гүн mm

ЩРн-12

265

310

120

ЩРн-18

265

440

120

ЩРн-24

395

310

120

ЩРн-36

540

310

120

ЩРн-48

620

310

120

ЩРн-54

540

440

120

ЩРн-72

540

600

120


тоо хэмжээ:
+ -

//